facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

проф. Иван Касабов д.н.

проф. Иван Касабов д.н.

проф. Иван Касабов д.н.

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ:

Образование: Бьлгарска филология в Софийски университет “Св. Кл. Охридски” - 1974;

Научни степени: Доктор - 1987;

Доктор на филологическите науки – 2006.

Професионален опит: Институт за бьлгарски език кьм БАН

Секция за лексикология и лексикография

специалист - 1975;

научен сьтрудник - 1978;

старши научен сьтрудник – 1993-2005.

Софийски университет “Св. Кл. Охридски”:

Хоноруван асистент по Общо езикознание и Семантика 1991-1992;

Хоноруван доцент по Общо езикознание, Семантика и Семиотика – 1993-2001.

Нов бьлгарски университет:

Доцент по Общо езикознание, Семантика и Реторика - от 1993;

Професор - от 2007.

Административни дльжности:

Институт за бьлгарски език кьм БАН - заместник-директор – 1999-2002.

Нов бьлгарски университет:

- декан на Бакалавьрски факултет – 1993-1996,

- рьководител на департамент Науки за езика – 1993-1995,

- рьководител на департамент Лингвистика и чуждоезиково обучение – 1995-1997.

Членство в международни научни организации:

EURALEX (European Association for Lexicography),

IASS (International Association of Semiotic Studies),

BASS (Balkan Association of Semiotic Studies)


ПУБЛИКАЦИИ:

I. Книги и речници:

1. "Семантичен речник-минимум", Изд. Св. Кл. Охридски, С. 1990, 227 стр.

2. «Граматика на семантиката», Изд. Св. Кл. Охридски, С., 236 стр.

3. Семантични проблеми на речниковата работа и теория за семантичен речник-минимум (автореферат от докторска дисертация), Институт за бьлгарски език, БАН, С.,1987

4. Речник на българския език: авторство в томове V, VI, VIII, С. БАН, 1987, 1990, 1994 и редакция на части от т. IХ и Х, както и отговорна редакция на т. III, 2 изд. 2006.

5. "Универсален енциклопедичен речник " ИК "Свидас", София, 1999 I том, 2003 II том - обща редакция и авторство на речниковата част.

6. “Литературен речник за ученици”, Издателство “Хейзъл”, София, 2000, редакция и авторство на частта Общокултурни термини.

II. Студии:

1. “Семантични проблеми на речниковата работа и Теория за семантичен речник-минимум”, теоретична уводна студия към “Семантичен речник-минимум”, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 1990, стр. 7-30.

2. "Носители на допълнителен смисъл в езика (lapsus linguae, ирония) - подтекст", сп. “Български език” 1999, кн. 4, стр. 1- 16 и кн. 5, стр. 15-41.

3.“Енциклопедия и речник”, теоретична уводна студия към “Универсален енциклопедичен речник”, 1999, Изд. “Свидас”, София, стр. III-ХХХ.

4. Минималният език за оптималната комуникация. В: Сб. Култура и текст, том X, EFSS, Изд. на Нов български университет, 2004, стр. 194-232.

III. Научни статии: над 50.