facebook

ЦентърЮгоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Актуално

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
18.11.2022 12:00

Публична защита за присъждане на НС „доктор на науките“

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Икономика“

Кандидат:
Кристиан Банков

Председател на журито:
доц. д-р Едуард Маринов


Участници:
департамент „Икономика“, ИЦ ЮИЕЦСИ и външни участници


След проведената на 7.06.2022 г. предзащита на дисертационния труд на Кристиан Кръстинов Банков за присъждане на научната степен „доктор на науките“, разширеният съвет на департамент „Икономика“ единодушно реши, че трудът притежава необходимите качества и приноси и може да бъде допуснат за официална защита за присъждане на НС „доктор на науките“ в докторска програма „Семиотика“, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата.


Научното жури:

  1. Проф. Добринка Станчева Пейчева, д.н. – 3.1. Социология, антропология и науки за културата, Югозападен университет „Неофит Рилски“;
  2. Проф. Христо Николов Кафтанджиев, д.н. – 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
  3. Доц. д-р Христина Георгиева Амбарева – 2.3. Философия, Институт по философия и социология - БАН;
  4. Доц. д-р Валентина Валентинова Георгиева – 3.1. Социология, антропология и науки за културата, Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
  5. Проф. д-р Магдалена Борисова Елчинова – 3.1. Социология, антропология и науки за културата, НБУ;
  6. Проф. д-р Росен Костадинов Стоянов – 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, НБУ;
  7. Доц. д-р Едуард Василев Маринов – 3.8. Икономика, НБУ.